CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Báo cáo tài chính riêng 2018

Tải file
2

Báo cáo tài chính hợp nhất 2018

Tải file
3

Báo cáo tài chính công ty con 2018

Tải file
4

Báo cáo tài chính công ty con 2017

Tải file
5

Báo cáo tài chính riêng 2017

Tải file
6

Báo cáo tài chính hợp nhất 2017

Hanoi Tải file
7

Báo cáo tài chính năm 2016

Tải file
8

Báo cáo tài chính riêng năm 2015

Tải file
9

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Tải file