CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

NQ ĐHCĐ 2022

Tải file
2

BB họp ĐHCĐ 2022

Tải file
3

Chương trình ĐH

Tải file
4

Nghị quyết ĐHCĐ 2022

Tải file
5

Tờ trình ĐHCĐ 2022

Tải file
6

Thư mời ĐHCĐ 2021

Tải file
7

QĐ triệu tập đại hội 2022

Tải file
8

BC TC 2021

Tải file
9

KH SXKD 2022

Tải file
10

BC HĐQT 2022

Tải file
11

BC BKS 2022

Tải file
12

BC đề cử nhân sự HĐQT BKS

Tải file

Xem nhiều hơn