CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Nghị quyết ĐHCĐ 2024

Tải file
2

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Tải file
3

Dự thảo NQ ĐHCĐ 2024 (sửa đổi)

Tải file
4

Đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch

Tải file
5

Đơn xin từ nhiệm BKS

Tải file
6

Đơn kiến nghị của cổ đông

Tải file
7

Thư mời họp ĐHCĐ 2024

Tải file
8

Chương trình nghị sự ĐH 2024

Tải file
9

BCTC 2023

Tải file
10

BC của HĐQT 2024

Tải file
11

Tờ trình ĐHCĐ 2024

Tải file
12

QĐ triệu tập ĐHCĐ 2024

Tải file

Xem nhiều hơn