CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

Tải file
2

Biên bản ĐHCĐ 2023

Tải file
3

Dự thảo NQ ĐHCĐ 2023

Tải file
4

Tờ trình các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ 2023

Tải file
5

Dự thảo KH SXKD 2023

Tải file
6

Báo cáo tài chính 2022

Tải file
7

Báo cáo của BKS

Tải file
8

Báo cáo HĐQT 2023

Tải file
9

Chương trình nghị sự 2023

Tải file
10

QĐ triệu tập ĐHCĐ 2023

Tải file
11

Thư mời họp ĐHCĐ 2023

Tải file
12

NQ ĐHCĐ 2022

Tải file

Xem nhiều hơn