CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

STT Tên tài liệu Ngày phát hành Nơi phát hành Tải file
1

Dự thảo NQ ĐHCĐ 2023

Tải file
2

Tờ trình các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ 2023

Tải file
3

Dự thảo KH SXKD 2023

Tải file
4

Báo cáo tài chính 2022

Tải file
5

Báo cáo của BKS

Tải file
6

Báo cáo HĐQT 2023

Tải file
7

Chương trình nghị sự 2023

Tải file
8

QĐ triệu tập ĐHCĐ 2023

Tải file
9

Thư mời họp ĐHCĐ 2023

Tải file
10

NQ ĐHCĐ 2022

Tải file
11

BB họp ĐHCĐ 2022

Tải file
12

Chương trình ĐH

Tải file

Xem nhiều hơn