CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Phiếu biểu quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020

download file tại đây

Phiếu biểu quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020