CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ bất thường năm 2020

download file tại đây

Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ bất thường năm 2020